[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/int/ - Big fat list of imageboards easily sortable. https://socialwiki.top/wiki/Imageboards nichan.net is on it too

/int/ - International

Name
Do not bump
Subject
Comment
File
Embed
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Password (For file deletion.)
Часті запитання та правила
FAQ and rules for /int/


File: 1597265377241.png (562.69 KB, 1712x7397, socialwiki.top infographic….png)  

 No.939

Big fat list of imageboards easily sortable.

https://socialwiki.top/wiki/Imageboards

nichan.net is on it too

 No.940

>>939
Wow, it's cool.

 No.941


 No.942

>>941
Cool, useful
Might add a few in there
https://socialwiki.top/wiki/Imageboards/uk

 No.943

https://bvffalo.land/ is also a good one.

 No.945

>>943
It looks strange, but anyway, this list is fine too, thx.

 No.970

https://socialwiki.top/wiki/Imageboards/pl
why isn't there a biggest polish ib - karachan on the list?

 No.971

>>970
Why is it so difficult to get to Karachan?

 No.972

>>971
they want prevent from wave of underages

 No.973

>>972
And how, does it work?

 No.974

>>973
nod really
kara appeals to underages

 No.975

>>970
I don't see heretyk.org, lolifox.cc/poland and gowno.club either.

 No.987

Nice list :3
Once I forgot the name of this page and had to lurk too much to find it

 No.997

Nice

 No.2900

>>975
>gowno.club
FUCK OFF UKRY WE WAR YOU
POZAKRYWAŁY PIZDAKI

 No.2901

>>2900
Man, you Poles are sure great at dumpster-diving. This thread was dead for a year yet you managed to dig it out of it's grave.

 No.2902

File: 1629225730417.webm (503.49 KB, 202x360, cca03b40b903cb12291c34d8d….webm)  


 No.2903

>>2902
Polskie kurwy! W moim przemówieniu chcę wam powiedzieć że Polska to jebana dzicz a Polacy to śmiecie i kurwy. Jak mówił Jan Paweł II papież "z Rosjanami wypije, z Żydem pohandluje, ale na Polaków pluję". moi rodzice to komunisci i jestem z tego dumny, że dziadek razem z Janem Pawłem rozstrzelał Polaków na Wołyniu a na zakończenie chuj wam w dupę.

 No.2904

>>2903
ok a kto pytał?

 No.2905

>>2902
Do you realize in that video he's shouting on group of polefags?

 No.2906

>>2905
sounds like ukrs to me

 No.2907

File: 1629233005619.png (956.9 KB, 576x695, 1596617703351-1.png)  

>>2906
czujesz się źle?

 No.2908

>>2907
Польща настільки лох, що не може навіть бути дівчинкою з великими цицьками. Ну й вбогі опущенці.

 No.2909

File: 1629234997471.mp4 (332.25 KB, alert ukraine.mp4)  

>>2908
dlaczego boli dupa? jeszcze was nie obrażałem

 No.2910

File: 1629235729621.png (58.19 KB, 166x173, ClipboardImage.png)  

>>2909
Seethe more, lechitic untermensch.

 No.2911

Great, thanks.

 No.2912

File: 1629288777788.webm (1.92 MB, 640x360, ukraine2.webm)  

>>2910
>Seethe
?? lol

 No.2915

>>2909
jklasdj sadj sa,jd? askdjw

Speak human language, you pigs

 No.2916

File: 1629312437759.webm (1.05 MB, 448x360, slava_ukraini.webm)  

>>2915
use google translate lol

 No.2922

>>2902
Клясика української мемології. Зберегти для нащадків.

 No.2931

File: 1629821699466.jpg (587.88 KB, 2160x1620, amicus-fan-art.jpg)  

Awww, so cute to see nichan's existence acknowledged

 No.2949

>>2931
yiff yiff

 No.3051

File: 1633875129425.webm (350.51 KB, 579x662, pork.webm)