[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/int/ - Podarujcie mi Międzymorze, kocham moich polskich, litewskich, a zwłaszcza białoruskich braci! Różni nacjonalistyczni głupcy nie powinni nas rozłączać, ponieważ los nas połączył! Historyczne kłótnie również nie powinny nas rozdzielić! Na przykład tragedia

/int/ - International

Name
Do not bump
Subject
Comment
File
Embed
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Password (For file deletion.)
Часті запитання та правила
FAQ and rules for /int/


File: 1596617703351-0.png (1012.52 KB, 741x1078, ClipboardImage.png)  

File: 1596617703351-1.png (956.9 KB, 576x695, ClipboardImage.png)  

 No.901

Podarujcie mi Międzymorze, kocham moich polskich, litewskich, a zwłaszcza białoruskich braci!
Różni nacjonalistyczni głupcy nie powinni nas rozłączać, ponieważ los nas połączył! Historyczne kłótnie również nie powinny nas rozdzielić! Na przykład tragedia Wołyńska jest obopólną zbrodnią i tragedią, z której w żadnym wypadku nie można spekulować ani być dumnym! Poza tym sprowokowana przez Niemców, a potem przez komunistów!

Tylko równość, współpraca i pokój! Za naszą i waszą wolność, bracia!

 No.902

>>901
> Пше, курва, я педроле!
Яка цікава мова!

 No.903

Українсткою пиши, неуку!

 No.904

O kurwa...

 No.905

>>902
>>903
Я українець, підараси шовіністичні.

 No.906

>>905
Ліл.

 No.907

>>905
Українець пише українською, а не курвою.

 No.908

Intermarium is really great, yeah, etc, etc, but first we should beat katsaps off.

 No.909

>>907
Польща на даний момент наш союзник.
>>908
Together.

 No.910

>>909
Together with who? Definitely not with Belarus. They are too weak to resist Russia.

 No.911

>>910
Poland, Baltics etc.

 No.912

File: 1596731984369.png (261.89 KB, 799x666, 1466690402_1284156987001.png)  

>>909
>Польща на даний момент наш союзник.

 No.913

>>912
Яку країну означає трикутник, поруч із Німеччиною?

 No.914

>>913
Сінгапур.

 No.915

>>911
>Baltics
Do you really think Baltics give a shit about Ukraine?

Also, population of Latvia is smaller than population of Kharkiv Oblast alone.

 No.916

File: 1596732927011.png (24.05 KB, 953x229, ClipboardImage.png)  

>>915
Who do you think has better chances of defending if rashka crosses borders?

Baltics, of course, because NATO

 No.917

>>912
Why do you hate Romania?