[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Смерть жидокацапам.

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1617805847330.jpg (31,43 KB, 500x348, 15587081947792.jpg)  

 No.3679

Смерть жидокацапам.

 No.3680

File: 1617808599195.png (751,97 KB, 640x561, ClipboardImage.png)  

>>3679
За жидів получиш.

 No.3681

>>3679
Можеш ще на файначі тред зробити, там тільки не вистачає.

 No.3682

File: 1617819718749.png (4,54 MB, 2375x3059, новохозарія.png)  

>>3680
Нічую.