[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - На що ви чекаєте?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1593101168932.png (337,05 KB, 1304x1200, почуття.png)  

 No.25142

На що ви чекаєте?

 No.25145

На те, аби стати просвітленим.

 No.25148

File: 1593103565241.png (529,95 KB, 800x600, ClipboardImage.png)  

Na vijnu.

 No.25164

File: 1593121586491.jpg (90,94 KB, 720x1280, static-assets-upload764587….jpg)  

>>25142
Звісно ж що на Астолфо